Spotkania Młodzieżowe


Spotkania odbywają się co tydzień w piątki lub soboty.
O terminie uczestnicy informowani są wcześniej drogą mailową.
Osoby zainteresowane uczestnictwem prosimy o kontakt.2013 - Początki Izraela

  Spotkania w roku 2013 zaczęliśmy od przyjrzenia się Początkom Izraela. Zajęliśmy się więc prześledzeniem trasy wędrówki Abrahama, Izaaka i Jakuba.

I Moj. 11:31
"I wziął Terach syna swego Abrama i wnuka swego Lota, syna Harana, i synową swoją Saraj, żonę syna swego Abrama, i wyszedł z nimi z Ur chaldejskiego, aby udać się do ziemi Kanaan. Gdy przybyli do Haranu, zamieszkali tam."

Dz.Ap. 7:2-3
"On zaś odrzekł: Mężowie bracia i ojcowie, słuchajcie! Bóg chwały ukazał się ojcu naszemu Abrahamowi, gdy był w Mezopotamii, zanim zamieszkał w Haranie, i rzekł do niego: Opuść ziemię swoją i rodzinę swoją, i idź do ziemi, którą ci wskażę."

Abraham
Ur Chaldejski (I Moj. 11:31)
Haran (Dz.Ap. 7:2-3)
Sychem (I Moj. 12:6)
Betal i Ai (I Moj. 12:8)
Obszary Negeb (I Moj. 12:9)
Egipt (I Moj. 12:10)
Obszary Negeb (I Moj. 13,1)
Betel i Ai. Lot idzie na wschód. (I Moj. 13,3)
Mamre pod Hebronem (I Moj. 13,18)
Dan (I Moj. 14:14)
Choba (Damaszek) (I Moj. 14:15)
Dolina Szewe (Królewska) (I Moj. 14:17)
Mamre pod Hebronem (I Moj. 18:1)
Okolice Sodomy (I Moj. 18:16, 22, 19:27-28)
Negeb, między Kadesz i Szur, Gerar. (I Moj. 20:1)
Beer-Szeba (I Moj. 21:31-33)
Ziemia filistyńska (I Moj. 21:34)
Moria (I Moj. 22:2)
Beer-Szeba (I Moj. 22:19)
Sara umarła w Kirit-Arba (Hebron) (I Moj. 23:2)
Jaskinia naprzeciw Mamre (Hebronu) (I Moj. 23:19)
Aram-Naharaim (I Moj. 24:10)
Abraham wyprawia swoich innych synów na wschód (I Moj. 25:6)
Abraham pochowany na polu Efraima, naprzeciw Mamre (I Moj. 25:9-10)
Izaak
I Moj. 21:2 - narodziny Izaaka (Gerar?)
I Moj. 22:2 - udaj się do Morii
I Moj. 24:62 - Negeb, Studnia Żyjącego, Który Mnie Widzi
I Moj. 25:9-10 - jaskinia naprzeciw Mamre
I Moj. 25:11 - Negeb, Studnia Żyjącego, Który Mnie Widzi
I Moj. 26:1-6 - Gerar
I Moj. 26:17 - Dolinia Geraru
I Moj. 26:23 - wyruszył do Beer-Szeby
I Moj. 26:32 - nazwa Beer-Szeba


Jakub
I Moj. 27:42 - Rebeka wysyła Jakuba do Haranu
I Moj. 28:1 - Izaak wysyła Jakuba do Haranu
I Moj. 28:5 - Jakub udaje się do Paddan-Aram
I Moj. 28:10 - Jakub wyrusza z Beer-Szeby do Haranu
I Moj. 28:18-19 - Jakub nazywa Betal (wcześniej Luz)


Jakub wraca do Kaananu (I Moj. 30:25)

Ciekawy artykuł

Mapa-Izraela Mapa-Trasa-Abrahama


2012

Inne ruchy religijne
  Na kilku spotkaniach omówiliśmy różnice i podobieństwa między różnymi chrześcijańskimi ruchami religijnymi. Parę słów powiedzieliśmy sobie m.in. o Protestantyzmie, Kościele Baptystów, Kościele Zielonoświątkowym, Epifanii, Świadkach Jehowy.


Zbawienie, 10.03.2012r.
  Na dzisiejszym sobotnim spotkaniu młodzieżowym rozmawialiśmy o zbawieniu. Zastanawialiśmy się czym jest zbawienie, jak dostąpić zbawienia, czy zbawienie w ST jest innym zbawieniem niż to w NT. Poruszyliśmy kwestię wypowiadania tu i teraz, w czasie teraźniejszym, słów "jestem zbawiony" oraz jak to można rozumieć. Mówiliśmy też o powściągliwości, ostrożności, nieśmiałości lub z drugiej strony pochopności, odwadze, wierze w przyznawaniu sobie zbawienia lub ducha lub znajomości prawdy.
  Następne spotkanie poświęcimy na próbę omówienia i zrozumienia innych ruchów religijnych między innymi w kontekście zbawienia.


Gniew, 25.02.2012r.
Na dzisiejszym spotkaniu omawialiśmy werset:
Efezjan 4:26
  "Gniewajcie się, a nie grzeszcie: niech nad waszym gniewem nie zachodzi słońce!"

  Mówiliśmy o zachowaniach wynikających z bycia pod wpływem emocji gniewu, o pozytywnych i wychowawczych funkcjach gniewu, o sprawiedliwym gniewie bożym. Druga część spotkania dotyczyła zagadnienia gniewu na Pana Boga.


Lata 2007-2009

Dotychczasowy cykl: „Szczęśliwy i Błogosławiony człowiek”
Jakie Biblia daje nam wskazówki by stać się „szczęśliwym” i „błogosławionym” przez Pana Boga?

5 Moj. 4:40
Przestrzegaj zatem ustaw jego i przykazań, które ja tobie dziś nakazuję, aby dobrze było tobie i twoim synom po tobie i abyś długo żył na ziemi, którą Pan, twój Bóg, daje ci po wszystkie dni.
5 Moj. 19:13
Nie ulitujesz się nad nim, lecz zetrzesz z Izraela winę przelania krwi niewinnej, aby ci się dobrze powodziło.
Job 5:17
Szczęśliwy to człowiek, którego Bóg smaga, dlatego nie pogardzaj karceniem Wszechmocnego!
Psalm 1
1. Szczęśliwy mąż, który nie idzie za radą bezbożnych Ani nie stoi na drodze grzeszników, Ani nie zasiada w gronie szyderców,
2. Lecz ma upodobanie w zakonie Pana I zakon jego rozważa dniem i nocą.
3. Będzie on jak drzewo zasadzone nad strumieniami wód, Wydające swój owoc we właściwym czasie, Którego liść nie więdnie, A wszystko, co uczyni, powiedzie się.
4. Nie tak jest z bezbożnymi! Są oni bowiem jak plewa, Którą wiatr roznosi.
5. Przeto nie ostoją się bezbożni na sądzie Ani grzesznicy w zgromadzeniu sprawiedliwych.
6. Gdyż Pan troszczy się o drogę sprawiedliwych, Droga zaś bezbożnych wiedzie do nikąd.
Psalm 32:1-2
1. Dawidowy. Pieśń pouczająca. Błogosławiony ten, któremu odpuszczono występek, Którego grzech został zakryty!
2. Błogosławiony człowiek, któremu Pan nie poczytuje winy, A w duchu jego nie ma obłudy!
Psalm 40:5
5. Błogosławiony mąż, który w Panu pokłada nadzieję swoją I nie zwraca się do wyniosłych Ani do uwikłanych w kłamstwie.
Psalm 41:2
2. Błogosławiony ten, który zważa na biednego, Wyratuje go Pan w czasie niedoli!
Psalm 65:5
5. Błogosławiony ten, którego Ty wybierasz i dopuszczasz, By mieszkał w sieniach twoich; Nasycimy się dobrami domu twego, Świętością przybytku twego.
Psalm 89:16
16. Błogosławiony lud, który umie się radować I chodzi w światłości oblicza twego, Panie.
Psalm 112:1
1. Alleluja. Błogosławiony mąż, który boi się Pana I rozmiłował się w jego przykazaniach!
Psalm 119:1-3
1. Błogosławieni ci, którzy żyją nienagannie, Którzy postępują według zakonu Pana!
2. Błogosławieni ci, którzy stosują się do napomnień jego, Szukają go z całego serca,
3. Którzy nie czynią krzywdy, Ale chodzą drogami jego.
Dan. 12:12
12. Błogosławiony ten, kto wytrwa i dożyje do tysiąca trzystu trzydziestu pięciu dni.
Obj. 14:13
13. I czyni wielkie cuda, tak że i ogień z nieba spuszcza na ziemię na oczach ludzi.
Obj. 19:9
9. I rzecze do mnie: Napisz: Błogosławieni, którzy są zaproszeni na weselną ucztę Baranka. I rzecze do mnie: To są prawdziwe Słowa Boże.
Obj. 22:7
7. I oto przyjdę wkrótce. Błogosławiony, który strzeże słów proroctwa tej księgi.
Mat. 11:6
6. A błogosławiony jest ten, kto się mną nie zgorszy.
Łuk. 6:22
22. Błogosławieni będziecie, gdy ludzie was nienawidzić będą i gdy was wyłączą, i lżyć was będą, i gdy imieniem waszym pomiatać będą jako bezecnym z powodu Syna Człowieczego.
Łuk. 11:27-28
27. A gdy On to mówił, pewna niewiasta z tłumu, podniósłszy swój głos, rzekła do niego: Błogosławione łono, które cię nosiło, i piersi, które ssałeś.
28. On zaś rzekł: Błogosławieni są raczej ci, którzy słuchają Słowa Bożego i strzegą go.
Łuk. 12:37
37. Błogosławieni owi słudzy, których pan, gdy przyjdzie, zastanie czuwających. Zaprawdę powiadam wam, iż się przepasze i posadzi ich przy stole, i przystąpiwszy, będzie im usługiwał.
Przewiń do góry ▲